Rezervy v účetnictví: přehled pro rok 2016 (2. díl)

Rezerva na opravy hmotného majetku je nejčastěji tvořenou zákonnou rezervou užívanou napříč odvětvími. Její použití je upraveno v §7 Zákona o rezervách. Tato rezerva se tvoří s drobnými výjimkami za předpokladu, že vlastníme dlouhodobý majetek, který se snažíme udržet v provozuschopném stavu, a proto ho plánujeme opravit. Zde je důležité, že podle Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., musí jít skutečně o opravu, nikoli o technické zhodnocení majetku. Je proto na místě připomenout si definici technického zhodnocení v dikci Zákona o dani z příjmů.