Změny ve vykazování a oceňování

Novela Zákona o účetnictví, jakož i související prováděcí Vyhlášky přináší změny v:

 • označování některých položek účetních výkazů
 • způsobu jejich vykázání v rozvaze/výkazu zisku a ztráty
 • ocenění.

Pro účely zpřehlednění orientace v Zákoně a Vyhlášce byl vydán nový Český účetní standard 24, který uvádí vzory účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění) včetně postupu převodu jednotlivých položek.

Novinky v účetní závěrce a výroční zprávě

Novela Zákona o účetnictví upřesňuje požadavky na obsah, ověření a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy.

Obsah účetní závěrky

 • Účetní závěrka by měla obsahovat tyto části:
 • rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty,
 • přílohu,
 • nově též přehled o peněžních tocích,
 • a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Novela Zákona o účetnictví: Zásadní novinky

Novela zákona o účetnictví

Novela Zákona o účetnictví (č.221/2015 Sb.) zavádí několik novinek:

 • kategorizuje účetní jednotky a konsolidační skupiny,
 • obnovuje koncept jednoduchého účetnictví,
 • definuje zprávu o platbách a upřesňuje některé související účetní pojmy.