Novinky v účetní závěrce a výroční zprávě

Novela Zákona o účetnictví upřesňuje požadavky na obsah, ověření a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy.

Obsah účetní závěrky

 • Účetní závěrka by měla obsahovat tyto části:
 • rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty,
 • přílohu,
 • nově též přehled o peněžních tocích,
 • a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Novinky však neplatí pro subjekty veřejného zájmu a malé/mikro účetní jednotky.

Součástí účetní závěrky jsou dle Novely i informace o:

 • likvidaci účetní jednotky
 • zápisu do veřejných rejstříků (např. obchodního rejstříku).

Zákon se podrobně zaobírá možností vzájemného zúčtování aktiv a pasiv a též řeší problematiku zveřejnění dodatečně zjištěných informací do a po rozvahovém dni.

Zúčtování je povoleno pouze pro případy dané účetními metodami a za předpokladu uvedení původního neupraveného znění o rezervy, opravné položky a odpisy v příloze účetní závěrky.

Dodatečně zjištěné informace uskutečněné do rozvahového dne je povinna účetní jednotka zaznamenat do účetních záznamů a tedy i zahrnout do účetních výkazů.

Události po rozvahovém dni (do okamžiku zveřejnění závěrky) je nutné popsat v příloze včetně kvantifikace výše vlivu.

Povinnost konsolidace a auditu

Zákon rovněž upravuje povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, jakož i výluky z jejího sestavení.

Výluky v sestavování konsolidované účetní závěrky:

 • malá skupina účetních jednotek, která neobsahuje subjekt veřejného zájmu,
 • nelze informace nutné pro konsolidovanou účetní závěrku zákonně získat bez nepřiměřených nákladů nebo zbytečného zdržení,
 • podíly jsou drženy výhradně za účelem následného prodeje,
 • dlouhodobá omezení výrazně brání výkonu práv nebo řízení,
 • přidružené účetní jednotky s nevýznamným vlivem na vlastním kapitálu,
 • konsolidující účetní jednotka, pokud je současně konsolidovanou dle práva EU a splňuje požadavky plného či významného (90%) podílu a dalších parametrů.

Ověřování účetní závěrky auditorem se týká následujících subjektů:

 • vždy velké a střední účetní jednotky,
 • pokud to stanoví zvláštní předpis,
 • malé účetní jednotky při dosažení alespoň 2 ze 3 uvedených kritérií (akciové společnosti nebo svěřenecké fondy 1 ze 3 kritérií):
  • aktiva celkem ≥ 40 mil. Kč
  • roční čistý obrat ≥ 80 mil. Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců ≥ 50

Výroční zpráva, zveřejňování informací

Výroční zprávu povinně sestavují a zveřejňují účetní jednotky s povinností auditu účetní závěrky, přičemž střední, malé a mikro účetní jednotky nemají povinnost zveřejňovat nefinanční informace. Naopak velké účetní jednotky musí zveřejnit informaci o nabytí vlastních akcií nebo podílů a existenci o zahraniční pobočky.

Zveřejňování účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o platbách včetně konsolidovaných verzí je nezbytné do 12 měsíců od rozvahového dne ve veřejném rejstříku. Malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud nestanoví jinak zvláštní předpis.