Blog

Rezervy v účetnictví: přehled pro rok 2016 (2. díl)

Rezerva na opravy hmotného majetku je nejčastěji tvořenou zákonnou rezervou užívanou napříč odvětvími. Její použití je upraveno v §7 Zákona o rezervách. Tato rezerva se tvoří s drobnými výjimkami za předpokladu, že vlastníme dlouhodobý majetek, který se snažíme udržet v provozuschopném stavu, a proto ho plánujeme opravit. Zde je důležité, že podle Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., musí jít skutečně o opravu, nikoli o technické zhodnocení majetku. Je proto na místě připomenout si definici technického zhodnocení v dikci Zákona o dani z příjmů.

Změny ve zdanění příjmů v roce 2016

Daně z příjmu

Rok 2016 přinesl řadu novinek v oblasti příjmů a jejich zdanění. Většina z nich se dotkne zejména nízkopříjmových skupin a rodin s dětmi. Došlo ke zvýšení minimální mzdy, navýšení slev na dani u vícedětných domácností a úpravám školkovného. Naopak bylo ukončeno spoření do II. pilíře důchodového spoření, které má částečně nahradit volitelné použití III. pilíře.

Změny ve vykazování a oceňování

Novela Zákona o účetnictví, jakož i související prováděcí Vyhlášky přináší změny v:

 • označování některých položek účetních výkazů
 • způsobu jejich vykázání v rozvaze/výkazu zisku a ztráty
 • ocenění.

Pro účely zpřehlednění orientace v Zákoně a Vyhlášce byl vydán nový Český účetní standard 24, který uvádí vzory účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění) včetně postupu převodu jednotlivých položek.

Novinky v účetní závěrce a výroční zprávě

Novela Zákona o účetnictví upřesňuje požadavky na obsah, ověření a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy.

Obsah účetní závěrky

 • Účetní závěrka by měla obsahovat tyto části:
 • rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty,
 • přílohu,
 • nově též přehled o peněžních tocích,
 • a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Novela Zákona o účetnictví: Zásadní novinky

Novela zákona o účetnictví

Novela Zákona o účetnictví (č.221/2015 Sb.) zavádí několik novinek:

 • kategorizuje účetní jednotky a konsolidační skupiny,
 • obnovuje koncept jednoduchého účetnictví,
 • definuje zprávu o platbách a upřesňuje některé související účetní pojmy.

Jak a odkdy evidence tržeb funguje

Podstata systému EET

Podstatou EET je zaznamenání tržby v reálném čase prostřednictvím internetového spojení s portálem finanční správy. Tento přenos dat je ukončen vytištěním či on-line předáním evidované účtenky zákazníkovi. Prodávající je v tomto případě povinen účtenku předat, u zákazníka však neexistuje povinnost ji převzít. Úvahy motivovat zákazníky k přebírání dokladů prostřednictvím účtenkové loterie jsou však zatím ještě v plenkách a ačkoli je na ni v zákoně pamatováno, tak se její rozběh v praxi prozatím neočekává.