Novela Zákona o účetnictví: Zásadní novinky

Novela Zákona o účetnictví (č.221/2015 Sb.) zavádí několik novinek:

  • kategorizuje účetní jednotky a konsolidační skupiny,
  • obnovuje koncept jednoduchého účetnictví,
  • definuje zprávu o platbách a upřesňuje některé související účetní pojmy.

Platnost zákona se vztahuje na účetní období započaté v roce 2016 a zapracovává řadu změn plynoucích ze směrnice EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU).

Novinky v zákoně o účetnictví

Klasifikace účetních jednotek a skupin

Účetní jednotky jsou kategorizovány na mikro, malé, střední a velké. Do jednotlivých skupin jsou rozděleny při dosažení alespoň 2 ze 3 uvedených kritérií: aktiva celkem, čistý roční obrat a průměrný počet zaměstnanců. Aktivy se přitom rozumí úhrn aktiv z rozvahy. Čistý roční obrat je definován jako výnosy ponížené o prodejní slevy krácené o počet započatých měsíců účetního období násobený 12.

Průměrný počet zaměstnanců je přepočtený evidenční počet zaměstnanců dle metodiky Českého statistického úřadu zohledňující přepočtení částečných úvazků.

Kritérium/kategorieMikroMaléStředníVelké
Aktiva celkem  •mil.Kč 100 mil. Kč 500 mil. Kč

- překračující kritéria střední účetní jednotky
- vždy subjekt veřejného zájmu
- „vybrané účetní jednotky“

Čistý roční obrat 18 mil. Kč 200 mil. Kč 1000 mil. Kč
Průměrný počet zaměstnanců 10 50 250

Konsolidované skupiny účetních jednotek jsou členěny obdobně dle stejných kritérií jako účetní jednotky, hodnoty se však vztahují na celou konsolidovanou skupinu.

Kritérium/kategorieMaléStředníVelké
AKtiva celkem 100 mil. Kč 500 mil. Kč

- překračující kritéria střední skupiny

Čistý roční obrat 200 mil. Kč 1000 mil. Kč
Průměrný počet zaměstnanců 50 250

Jednoduché účetnictví

Opětovné zavedení jednoduchého účetnictví platí pro vybrané účetní jednotky:

  • spolky, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
  • církve a honební společenství.

Výše uvedené organizace mohou vést jednoduché účetnictví při splnění všech následujících požadavků: neplátce DPH, majetek a příjmy za účetní období maximálně 3 mil. Kč.

Nezahrnují se zde pohledávky a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, jakož i příjmy nahodilé či mimořádné.

Rozsah vedení jednoduchého účetnictví obsahuje povinnost vést peněžní deník, knihu pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku (např. kniha jízd).
Přehled o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích je nezbytné sestavit do 6 měsíců od skončení účetního období.

Zpráva o platbách a subjekty veřejného zájmu

Zprávu o platbách státu sestavují velké účetní jednotky včetně subjektů veřejného zájmu působící v odvětví těžby dřeva nebo těžebním průmyslu. Činí tak k rozvahovému dni, v českém jazyce a v českých korunách. Zpráva obsahuje platby peněžité i nepeněžité včetně naturálních plnění, daní a poplatků, podílů na zisku dle Nařízení EU 40. Platby jsou členěny dle druhů a projektů, nejsou však uvedeny platby nepřesahující za účetní období 2,6 mil. Kč ani platby jednorázové. Obdobně je definována i konsolidovaná zpráva o platbách, která se zveřejňuje stejně jako účetní závěrka (do 12 měsíců od rozvahového dne ve veřejném rejstříku).

Ve smyslu Zákona se za subjekty veřejného zájmu zejména považují:

  • banky a úvěrová družstva,
  • pojišťovny a spořitelny, penzijní společnosti,
  • a emitenti investičních cenných papírů obchodovaných na evropských regulovaných trzích.