Změny ve vykazování a oceňování

Novela Zákona o účetnictví, jakož i související prováděcí Vyhlášky přináší změny v:

  • označování některých položek účetních výkazů
  • způsobu jejich vykázání v rozvaze/výkazu zisku a ztráty
  • ocenění.

Pro účely zpřehlednění orientace v Zákoně a Vyhlášce byl vydán nový Český účetní standard 24, který uvádí vzory účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění) včetně postupu převodu jednotlivých položek.

Změny ve vykazování: inspirace konsolidací

V oblasti vykazování dojde k několika více či méně významným změnám. Nejmarkantnější bude vykazování aktivace a změna stavu zásob vlastní činností v nákladech, nikoli výnosech. Za tímto účelem budou zrušeny mimořádné náklady, které se rozptýlí mezi provozní a finanční, a skupina 58 bude použita pro aktivaci a vlastní výrobu.

Zřizovací výdaje budou nadále vykazovány pouze v nákladech, jejich aktivace nebude možná.

Budou zavedeny agregační položky výkazů, zahrnující například pořizování majetku (skupina 04) a úpravy hodnot majetku (odpisy, opravné položky). Nově budou definovány separátní položky vztahující se ke konsolidaci a cenným papírům obecně (např. vyměnitelné dluhopisy nebo krátkodobé směnky k úhradě).

Změny oceňování: omezení variantních výběrů i ovlivnitelnosti výsledků

V oblasti oceňování jsou tyto novinky: redefinice oceňovacích základen a snaha omezit úpravy hodnot majetku a hospodářských výsledků prostřednictvím oceňování.

Tržní hodnota:

  • Může být odvozena z ocenění jednotlivých složek aktiv a pasiv souboru majetku (pokud celek není možno ocenit jinak).
  • Jsou připuštěny obecně uznávané oceňovací modely a techniky pro odhad tržní hodnoty (například oceňování podniků).

Reálná hodnota - nově specifikované použití pro:

  • položky aktiv a pasiv zajištěné deriváty
  • technické rezervy pojišťoven a zajišťoven

Použití se konceptu tržních a reálných hodnot se nevztahuje na mikro účetní jednotky (pokud nejsou obchodníky s cennými papíry a obdobně).

Oceňování vyrobeného majetku vlastními náklady kromě přímých nákladů zahrnuje i přímo přiřaditelné nepřímé náklady, které vzniknou v souvislosti s danou výrobou/činností. Umožňuje tedy zahrnutí části režijních nákladů (bez prodejní režie), nespecifikuje však jejich přesný rozsah.

Rezervy:

  • určeny k pokrytí závazků nebo nákladů (jejichž povaha je jasně definována k rozvahovému dni),
  • je přiměřeně jisté, že nastanou,
  • není však známa jejich přesná výše nebo okamžik vzniku.

Výše rezerv je nejlepším odhadem nákladů resp. výdajů potřebných k vypořádání závazků, nesmějí být přitom použity k úpravám hodnot aktiv.

Do oblasti oceňování spadá i poslední novinka Zákona o účetnictví, a to významné omezení výplaty podílů na zisku v případě aktivace vývoje (možné pouze pokud nerozdělený zisk a disponibilní zdroje k výplatě jsou minimálně rovny neodepsané části nákladů na vývoj).

Stanoven bude také maximální limit odpisu negativního goodwillu do výnosů na 120 měsíců.